போட்டி பிசிபி உற்பத்தியாளர்

rigid-flex board with ENEPIG finish

6-அடுக்கு-பலகை, பலகை-தடிமன்: 1.700 மிமீ;

முடிக்கப்பட்ட செப்பு தடிமன்: 35um,

முடித்தல்: ENEPIG